Elgjakta 2017

Elgjakta 2017 er avsluttet 1 desember 2017 

Småvilt vil være delvis stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 31 Oktober 2017 grunnet elgjakt. 

DVS.: - I uke dagene er det åpent for Rypejakt - Lørdager og Søndager vil det være rypejakt være stengt for Rypejakt i perioden over.

Elgjakt vil være i helgene i denne perioden.

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

NB I år vil elgjakta gå fra 25.09.2017 t.o.m. 23.12.2017 ref: kommunalt vedtak for 2017

Utskrift E-post

Kort salg - Fiske og jakt 2017

Til informasjon 

Vestpoll Jæger og Fiskeforening har innledet nytt samarbeid med Jakt og Fiske.no vedrørende salg og oppfølging av fiskekort og småvilt jaktkort 

med oppstart 2017.

Laks & Ørret fiske kjøp kort --> Se link

Rypejakt kjøp kort --> Se link

Tidligere kortsalg løsning igjennom inatur er ennå tilgjengelig med det oppfordres til å bruke den nye løsningen fra Jakt & Fiske.no

Hilsen Styre

Utskrift E-post

Elgjakta 2016

Elgjakta 2016

Småvilt jakt er stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 17 Oktober 2016 grunnet elgjakt. 

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

Elgjakta ble avsluttet den 17 Oktober 2016 

Det er igjen åpnet for småviltjakt fra samme dato

Utskrift E-post

Dispensasjon fra gjendende bestemmelser i 2016 Vestpollvassdraget Vågan kommune

NB Det åpnes for fiskekort salg den 14.06.2016 - se Fiske kort

 

Viser til søknad fra Vestpollen Jeger og Fiskeforening datert 26.04.2016 om endring av

fiskebestemmelsene i Vestpollvassdraget i Vågan kommune for sesongen 2016. Foreningen ønsker
fisketid 15.06 – 31.08 for laks, sjøørret og sjørøye, med totalkvote 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye
i vassdraget.

Med gjeldende bestemmelser er det åpnet for fiske i Ternvatnet etter laks i perioden 01.07-31.07,
for sjøørret og sjørøye i perioden 01.07-17-08, med sesongkvote 3 laks per fisker.
Miljødirektoratet har hjemmel til å gi dispensasjon fra fisketidsbestemmelsene i spesielle tilfeller,
jf. forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5.
Miljødirektoratet vurderer at den omsøkte endringen i fiskebestemmelsene ikke vil føre til
nevneverdig økt beskatning av de anadrome fiskebestandene i vassdraget. Kunnskap om oppvandring
gjennom oppgangsdata fra fangstfelle tilsier at de foreslåtte endringene i fiskebestemmelsene ikke
vil gi økt fare for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8.
I perioder hvor det er påbud om å sette tilbake fisk i elva (når totalkvoten for en art er nådd), bør
det innføres tiltak for å redusere faren for at fisk som er fredet krokes på en måte som fører til at
den må avlives.

Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fisket etter anadrome

laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser
slik at det i Vestpollvassdraget i Vågan kommune (179.332Z) kan fiskes etter laks, sjøørret og
sjørøye i perioden 15.06 – 31.08. Totalkvote for vassdraget 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye.
Sesongkvote 3 laks per fisker. Når totalkvoten for laks og sjøørret i er nådd, skal alt fiske
opphøre. Dispensasjonen gjelder for 2016.

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …