Årsmøte 2017

Årsmøte for driftsåret 2017

for

Vestpoll Jæger og Fiskeforening

&

Lakselv-valdet Jaktlag

 

Innkalling til årsmøte Onsdag den 11 April 2018
Møtested: Sildpollneset 45 (Hos Tor Arvid Arntzen)
Innkallingen gjelder driftsåret 2017 for Lakselv-valdet Jaktlag & Vestpollen Jæger og Fiskeforening

Utskrift E-post

Dispensasjon fra gjendende bestemmelser i 2016 Vestpollvassdraget Vågan kommune

NB Det åpnes for fiskekort salg den 14.06.2016 - se Fiske kort

 

Viser til søknad fra Vestpollen Jeger og Fiskeforening datert 26.04.2016 om endring av

fiskebestemmelsene i Vestpollvassdraget i Vågan kommune for sesongen 2016. Foreningen ønsker
fisketid 15.06 – 31.08 for laks, sjøørret og sjørøye, med totalkvote 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye
i vassdraget.

Med gjeldende bestemmelser er det åpnet for fiske i Ternvatnet etter laks i perioden 01.07-31.07,
for sjøørret og sjørøye i perioden 01.07-17-08, med sesongkvote 3 laks per fisker.
Miljødirektoratet har hjemmel til å gi dispensasjon fra fisketidsbestemmelsene i spesielle tilfeller,
jf. forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5.
Miljødirektoratet vurderer at den omsøkte endringen i fiskebestemmelsene ikke vil føre til
nevneverdig økt beskatning av de anadrome fiskebestandene i vassdraget. Kunnskap om oppvandring
gjennom oppgangsdata fra fangstfelle tilsier at de foreslåtte endringene i fiskebestemmelsene ikke
vil gi økt fare for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8.
I perioder hvor det er påbud om å sette tilbake fisk i elva (når totalkvoten for en art er nådd), bør
det innføres tiltak for å redusere faren for at fisk som er fredet krokes på en måte som fører til at
den må avlives.

Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fisket etter anadrome

laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser
slik at det i Vestpollvassdraget i Vågan kommune (179.332Z) kan fiskes etter laks, sjøørret og
sjørøye i perioden 15.06 – 31.08. Totalkvote for vassdraget 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye.
Sesongkvote 3 laks per fisker. Når totalkvoten for laks og sjøørret i er nådd, skal alt fiske
opphøre. Dispensasjonen gjelder for 2016.

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …